Drepturi Pacienți

1. Pacienții au dreptul laîngrijiri medicale de cea maiînaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale

2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fară nici o discriminare.

3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum șila modul de a le utiliza

4. Dreptul pacientului la informația medicală:

 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba romană, informațiile i se aduc la cunoștință în limba materna ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o alta formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o alta persoană care să fie informată în locul sau.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o alta opinie medicală. o Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

5. Consimțământul pacientului privind intervențiamedicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumandu-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesara o intervenție medicală de urgenta, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

6. Dreptul la confidentialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

7. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunoștință publicului.
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista condițiile de dotare necesare și personal acreditat. Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea murii în demnitate.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient și a confidentialitatii actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE LEGII NR. 46/2003 PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 51 DIN 29 IANUARIE 2003